Monthly Archives: June 2014

Om te registreer of nie: Die risiko van bankier speel

A1blVoornemende plaaskopers vind dit al moeiliker om die aankoop van plase en ander landbougrond te finansier. Baie verkopers van sodanige eiendom oorweeg dan die toestaan van ‘n verbandlening aan die voornemende koper vir die aankoopbedrag wat oor ‘n tydperk terugbetaal moet word. Des te erger aanvaar sommige ‘n skriftelike skulderkenning en toestemming tot vonnis as voldoende beskerming, waarna die partye blad skud en die oordragdokumente onderteken.

Voorheen was die blote registrasie van ‘n verband of ‘n kennisgewing dat die grond verkoop is met ‘n afbetalingsooreenkoms, voldoende. Tesame met die vereiste skriftelike koopooreenkoms het dit genoegsame beskerming aan die toevallige geldlener verskaf in geval van wanbetaling deur die koper.

Die Nasionale Kredietwet het egter alles verander. Hierdie Wet voorsien onder andere dat met enige kredietooreenkoms waarvan die bedrag R500 000 (vyfhonderdduisend Rand) oorskry, die gelduitlener as ‘n kredietverlener geregistreer moet wees. Dit sluit ook die toevallige privaat-plaasverkoper in, selfs as dit ‘n eenmalige ooreenkoms is met geen bedoeling deur die verkoper om ooit weer krediet aan enige ander persoon te verskaf nie. Versuim om te registreer as ‘n kredietverlener voor die aangaan van ‘n transaksie definieerbaar as ‘n “krediettransaksie”, is ‘n oortreding van die Wet.

Sou die kredietverlener nie registreer nie en die koper versuim om die paaiemente te betaal, is artikel 89(5) van die Nasionale Kredietwet onverbiddelik voorskriftelik aan die howe met hul hantering van sodanige omstandighede. Die kredietooreenkoms is ongeldig vanaf die datum waarop dit aangegaan is. Die kredietverlener moet onmiddellik alle betalings gemaak in terme van die ooreenkoms terugbetaal, asook die voorgeskrewe rente daarop. Die belangrikste is egter dat alle veronderstelde regte wat die kredietverlener sou gehad het om enige gelde betaal of goedere gelewer aan die koper te verhaal, verbeur word, insluitend die eiendom self, wat aan die staat verbeur word, tensy ‘n hof bevind dat sodanige verbeuring onregverdige verryking van die koper daarstel.

Menige verkopers, en selfs prokureurs, is óf onbewus van hierdie vereistes óf is blatant met die verontagsaming van die vereistes, want hulle “vertrou” mos die koper en “weet” dat die volle terugbetaling gemaak sal word, insluitend die rente. Dit is wanneer die ergste gebeur en die welbekende en vertroude koper wanbetaal, dat die probleem manifesteer. Verkopers wat as kredietverleners optree, maak staat op die betalings en die rente ten einde ‘n ander plaas, erger nog, hul aftrede te finansier.

Die Konstitusionele Hof het onlangs die geldigheid van hierdie artikel van die Nasionale Kredietwet en spesifiek die sub-artikel wat handel oor die verbeurdverklaring van die eiendom aan die staat, beoordeel aan die hand van die Handves van Menseregte, spesifiek wat betref die reg om nie eensydig van eiendom ontneem te word nie, en ook die sogenaamde Beperkingsklousule. J van der Westhuizen het op 10 Desember 2012 die meerderheidsbeslissing gelewer en bevind dat die eensydige verbeurdverklaring van eiendom aan die staat soos voorgeskryf in sub-artikel 89(5)(c) van die Nasionale Kredietwet, teenstrydig is met artikel 25(1) van die Handves van Menseregte.

Hierdie uitspraak moet egter ‘n dringende wekroep aan alle ongeregistreerde kredietverlenende plaasverkopers wees. Die bedoeling van die Nasionale Kredietwet is om die voorsiening van krediet buite die raamwerk daargestel deur die wetgewing, te ontmoedig. Die wet het dus ten doel om diegene te straf wat nie aan die vereistes daarvan voldoen nie, en die straf is swaar.

Sou die plaasverkoper nie geregistreer wees as ‘n kredietverlener nie en die koper versuim om die betalings te maak, loop sodanige verkoper ‘n risiko – ‘n baie groot en ernstige risiko. Tensy ‘n hof beveel dat die omstandighede sodanig is dat dit ‘n onregverdige verryking van die koper daarstel, kan ‘n verkoper nie net alle betalings en rente wat ontvang is, verbeur nie, maar hy sal ook ‘n hofbevel moet verkry wat beveel dat die verkoper geregtig is om die plaas van die wanbetalende koper terug te eis.

Die Nasionale Kredietwet verklaar sodanige kredietooreenkoms onwettig vanaf die datum waarop dit aangegaan is, derhalwe kan so ‘n kredietooreenkoms nie afgedwing word en die party in mora kan nie verplig word om te voldoen aan die ooreenkoms nie. Ons reg voorsien dat sodanige ooreenkomste afgedwing moet word as ongeregverdigde verryking, en spesifiek met die conditio ob turpem vel iniustam causam. Die vereistes daarvan is kortliks dat eienaarskap oorgedra moes wees, oordrag moes plaasgevind het op grond van ‘n onwettige ooreenkoms en die eiser moet alles wat kragtens die oreenkoms ontvang is, terugtender.

Die suksesvolle eiser moet egter ook kan bewys dat hy sonder enige kwaadwilligheid opgetree het en dat sy optrede verder nie oneerbaar was nie. Aangesien die howe se diskresie ongrondwetlik beperk is in sub-artikel 89(5)(c), mag die bankier-spelende, kredietverlenende plaasverkoper dalk nie meer die plaaseiendom aan die staat verbeur nie. Maar sodanige verkoper is egter nog lank nie in die posisie waarin hy sou gewees het as hy net ‘n eenvoudige registrasieproses gevolg het om as ‘n kredietverlener te registreer nie.

Burgerlike gehoorsaamheid aan die wetgewing van ‘n land skep ‘n stabiele, veilige, regverdige en gelyke samelewing met ‘n sterk ekonomie wat beleggers aanloklik vind. Nakoming van die Nasionale Kredietwet se vereistes verseker nie net vertroue in onroerende bates as belegging nie, maar beskerm ook diegene wat graag bankier wil speel.

Lees gerus National Credit Regulator vs Fillippus Albertus Opperman en ander, saaknommer CCT34/12 [2012] ZACC 29 en die gesag waarna verwys word in beide die meerderheidsbeslissing en die minderheidsbeslissing, geskryf deur J Cameron.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

To register or not: The risk of playing banker

A1blPurchasers have increasing difficulty to obtain financing for the purchase of farms and other agricultural land. Many sellers of these properties consider granting the purchaser a bond for the purchase amount, to be paid off over a period of time. Worse, some accept an acknowledgement of indebtedness and consent to judgment as sufficient protection, prior to shaking hands and signing off on the transfer agreements.

Previously, the mere registration of the bond or the notice confirming the instalment sale of a property registered at the Deeds Office was sufficient. Together with the required written agreement it constituted protection to the incidental money lender in the event of a defaulting purchaser.

The National Credit Act has changed everything. The Act provides, inter alia, that in any credit agreement where the credit amount exceeds R500 000 (five hundred thousand Rand), the lender is to be registered as a credit provider. This includes the occasional private farm seller, even if it is a once-off arrangement with no intention by the seller to provide credit to any other person ever again. Failure to register as a credit provider prior to a transaction that can be defined as a “credit transaction” is a transgression of the Act.

Should the credit provider not be registered and the purchaser defaults on the payment agreement, section 89(5) of the National Credit Act is unequivocally prescriptive on how the courts are to deal with such circumstances. The credit agreement is void as from the date it was entered into. The credit provider must refund all payments made in terms of the agreement together with stipulated interest. Most importantly, all purported rights of the credit provider to recover any money paid or the goods that were delivered to the consumer, are cancelled, or the property forfeited to the state, unless a court finds that such forfeiture will unjustly enrich the purchaser.

Many sellers, and even attorneys, are either unaware of this provision or blatantly flaunt the requirement as they “trust” the purchaser and “know” that the full repayment will be made, including the interest. The problem only manifests when the worst case scenario does occur and the well-known and trusted purchaser defaults on the payments. Many of the sellers who acted as credit providers relied on such repayments and interest either to fund another farm purchase or worse, their retirement.

The Constitutional Court recently considered the validity of this section of the National Credit Act and specifically of the clause relating to forfeiture of the property to the state in the light of the Bill of Rights, regarding the right not to be arbitrarily deprived of property and the so-called Limitation clause. J van der Westhuizen delivered a majority judgement on 10 December 2012 which declared the arbitrary forfeiture of property to the state prescribed in section 89(5)(c) of the National Credit Act to be inconsistent with section 25(1) of the constitution, and thus invalid.

This judgement should, however, sound an urgent alarm to any and all unregistered credit-providing farm sellers. The intention of the National Credit Act is to discourage the provision of credit outside the framework set by the legislature. The Act thus has to punish those that do not comply with the requirements thereof, and the punishment is severe.

Should the farm seller therefore not have registered as a credit provider, and the purchaser defaults on his payments, such seller is at risk – a very real and serious risk. Unless a court orders that the circumstances will unjustly enrich the purchaser, such seller may not only forfeit all payments and interest, but will have to obtain a court order that the seller is entitled to recover the farm from the defaulting purchaser.

If the credit agreement is unlawful as from inception in terms of the National Credit Act, the agreement cannot be enforced and the defaulting party cannot be compelled to perform. In our law, pursuance of such agreement must then be made in terms of unjustified enrichment, and specifically the conditio ob turpem vel iniustam causam. In short, the requirements are that the ownership must have passed with transfer, transfer must have taken place in terms of an unlawful agreement, and the claimant must tender back everything received.

However, to be successful the claimant must be able to prove that he acted free of turpitude and show that the actions were not dishonourable. The banker-playing credit-providing farm seller might not forfeit the farm as the court’s discretion has been unconstitutionally curtailed in section 89(5)(c), but is still far from the position he could have been in had he simply registered as a credit provider.

Civil obedience regarding the legislation of the country creates a stable, safe, just and equitable society with a strong economy and an affinity with investors. Compliance with the National Credit Act not only ensures confidence in immovable property as an investment, but will protect those who want to play banker.

For further reading see National Credit Regulator vs Fillippus Albertus Opperman and others, case number CCT34/12 [2012] ZACC 29 and case law quoted by both the majority judgement and descending judgment written by J Cameron.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Opskortende voorwaardes in ‘n koopkontrak: Weet wat jou verpligtinge is

A2blStel jou voor dat jy ‘n koopkontrak onderteken om jou droomhuis te koop en later uitvind dat die kontrak verval het, omdat jou verband een dag te laat goedgekeur is. Die situasie kan verder vererger word indien die Verkoper ‘n beter aanbod vir sy eiendom ontvang en die beter aanbod aanvaar.

Indien ‘n koopkontrak onderhewig gemaak word aan die vervulling van ‘n opskortende voorwaarde sal sodanige kontrak verval indien daar nie betyds aan die voorwaarde voldoen word nie. Dit is bevestig in die saak van Marais v Kovacs Investments 724 (Pty) Ltd [2009] 1 All SA 174 (C) (hierna “die Marais-saak” genoem). Daar is dan geen kontrak tussen die partye vir die koop van die eiendom nie en die Verkoper is vry om die eiendom aan ‘n derde party te verkoop.

Voorbeelde van ‘n opskortende voorwaarde is die verkryging van verbandgoedkeuring of die verkoop van die Koper se bestaande eiendom voor ‘n sekere datum. Dit is baie belangrik vir sowel die Koper as die Verkoper om te let op die bewoording van hierdie klousules en seker te maak dat albei partye hulle verpligtinge verstaan.

Die volgende is ‘n voorbeeld van die bewoording van ‘n opskortende voorwaarde met betrekking tot die goedkeuring van ‘n verband, soms ook na verwys as die “verbandvoorwaarde”- klousule: 

Hierdie Koopkontrak is onderhewig daaraan dat die Koper verbandgoedkeuring van ‘n finansiële instansie bekom ten bedrae van  R1 500 000 voor 2 Desember 2013, by gebreke waarvan hierdie ooreenkoms sal verval.

Sou, in die bogenoemde voorbeeld, ‘n verband vir die bedrag van R1 400 000, met ander woorde R100 000 minder as die vereiste bedrag, goedgekeur word voor 2 Desember 2013, sal daar nie aan die voorwaarde voldoen word nie en sal die kontrak dus verval. Net so, indien ‘n verband ten bedrae van R1 500 000 eers op 5 Desember 2013 goedgekeur word, sal daar nie betyds aan die voorwaarde voldoen word nie, en sal die kontrak ook verval, soos bevestig in die saak van Meyer v Barnardo and another 1984 (2) SA 580 (N).

Die partye kan egter ooreenkom om die tyd waarbinne die opskortende voorwaarde vervul moet word, te verleng. Sodanige verlenging moet op skrif gestel en onderteken word deur beide die Verkoper en die  Koper, soos per die vereistes van die Wet op Vervreemding van Grond 68 van 1981. Dit moet ook gedoen word voordat die tydperk waarvoor voorsiening gemaak word in die opskortende voorwaarde, verstryk het. In die bogenoemde voorbeeld sou dit beteken dat die partye die verlengingsdokument voor 2 Desember 2013 sal moet onderteken om te voorkom dat die koopkontrak verval. In die Marais-saak het die hof bevind dat selfs indien die opskortende voorwaarde in die koopkontrak gevoeg was tot die uitsluitlike voordeel van die Koper, die Koper sy voorneme om van die vereistes van die klousule afstand te doen, aan die Verkoper moes meedeel voordat die tydperk waarvoor voorsiening gemaak is, verval het.

In die Marais-saak het die partye ‘n skriftelike koopkontrak aangegaan met ‘n opskortende voorwaarde dat ‘n verband ten bedrae van R10 149 072 teen 15 Augustus 2005 verkry moes word. Die Koper het egter slegs ‘n verband ten bedrae van R9 650 000 verkry, welke verband op 2 Augustus 2005 toegestaan is. Die respondent se prokureurs het aangevoer dat die opskortende voorwaarde wesenlik vervul is omdat die tekort na hul mening net ‘n “klein tekort” en dus ‘n onbeduidende bedrag in vergelyking met die koopprys was. Die hof het nie saamgestem met hierdie stelling nie en bevind dat daar nie gesê kan word dat dit die partye se bedoeling was dat daar aan die opskortende voorwaarde voldoen is op enige ander manier as dit wat uitdruklik in die koopkontrak gestipuleer is nie. Die hof het bevind dat die kontrak dus verval het.

As ‘n opskortende voorwaarde nie vervul gaan word in die periode wat daaraan toegeken word in die koopkontrak nie, is dit raadsaam om eerder die nodige voorsorgmaatreëls te tref en sodoende te vermy dat die koopkontrak verval. Ons stel voor dat u ‘n professionele persoon raadpleeg vir advies in hierdie verband.

Verwysings: 

  • Kontraktereg, UNISA 2004
  • Selfstudie Aktekursus vir Prokureurs, Gawie le Roux
  • Alienation of Land Act 68 of 1981
  • Marais v Kovacs Investments 724 (Pty) Ltd [2009] 1 All SA 174 (C)
  • Meyer v Barnardo and another 1984 (2) SA 580 (N)

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. 

Suspensive conditions in a deed of sale: Know your obligations

A2blImagine signing a deed of sale for your dream house and later discovering that the contract lapsed because you obtained bond approval one day too late. The situation could be worsened if the Seller receives a better offer for the house and accepts that better offer.

If a deed of sale is made subject to a suspensive condition it will lapse if such condition is not fulfilled in time. This was confirmed in the case of Marais v Kovacs Investments 724 (Pty) Ltd [2009] 1 All SA 174 (C) (hereinafter referred to as “the Marais case”). There is then no contract for the sale of the property between the two parties and the Seller can sell the property to another purchaser.

Examples of suspensive conditions are obtaining bond approval before a certain date, or the sale of the Purchaser’s current property before a certain date. It is very important for both the Seller and Purchaser to take note of the wording of these conditions and ensure that they understand them.

The following is an example of the wording of a suspensive condition relating to a bond, also sometimes referred to as a “bond condition”: 

This Deed of Sale is subject to the Purchaser obtaining bond approval from a financial institution for the amount of R1 500 000 before 2 December 2013, failing which this agreement will lapse.

In the above example, if only R1 400 000 is approved before 2 December 2013, in other words R100 000 less than the required amount, then the condition is not met and the contract will lapse. Similarly, if a bond is approved for R1 500 000 but only on 5 December 2013, then the condition is not met in time and the contract will lapse, as was decided in the case of Meyer v Barnardo and another 1984 (2) SA 580 (N).

The parties can however agree to extend the time during which the suspensive condition must be fulfilled. Such extension must be in writing and signed by both the Seller and Purchaser as per the requirements of the Alienation of Land Act 68 of 1981. It must also be done before the time limit of the suspensive condition expires. In the above “bond condition” clause example, this would mean that the parties would have to sign the extension before 2 December 2013 to prevent the Deed of Sale from lapsing. In the Marais case the court held that even if the suspensive condition had been inserted in the contract for the exclusive benefit of the Purchaser, the Purchaser would have had to communicate his intention to waive the requirement before it lapsed.

In the Marais case the parties entered into a written agreement of sale with a suspensive condition that a bond in the amount of R10 149 072 needed to be obtained by 15 August 2005.  The Purchaser, however, only obtained a mortgage bond in the amount of R9 650 000, which was granted on 2 August 2005. The respondent’s attorneys argued that the suspensive condition had been substantially fulfilled because the shortfall was, in their opinion, only a “minor shortfall” and therefore an insignificant amount compared to the purchase price. The court did not agree with this and found that it could not be said that the parties intended the suspensive condition to be fulfilled in any way other than what was expressly stipulated in the Deed of Sale. The court found that the contract had therefore lapsed.

If a suspensive condition will not be fulfilled in time, rather take the necessary precautions beforehand to avoid a lapsed Deed of Sale. We advise that you contact a professional for advice in this regard. 

References:  

  • Kontraktereg, UNISA 2004
  • Self Study Conveyancing Course for Attorneys, Gawie le Roux, 2013
  • Alienation of Land Act 68 of 1981
  • Marais v Kovacs Investments 724 (Pty) Ltd [2009] 1 All SA 174 (C)
  • Meyer v Barnardo and another 1984 (2) SA 580 (N)

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as legal or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.